Havstrategiloven § 20

 1. § 20
  Klageberettiget er følgende:
  1. 1) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
  2. 2) Offentlige myndigheder.
  3. 3) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
  4. 4) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
  5. 5) Erhvervsorganisationer, der varetager interesser inden for lovens område.
 2. Stk. 2.
  Ved klage efter stk. 1, nr. 3-5, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.