Havstrategiloven § 2

  1. § 2
    Loven omfatter danske havområder, herunder havbund og undergrund, på søterritoriet og i de eksklusive økonomiske zoner, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Loven finder ikke anvendelse på havområder, der strækker sig ud til 1 sømil uden for basislinjen, i det omfang de er omfattet af lov om vandplanlægning og indsatser, der indgår i en vedtaget Natura 2000-plan efter miljømålsloven.
  3. Stk. 3.
    Loven omfatter ikke aktiviteter, der alene tjener forsvarsformål eller den nationale sikkerhed.