Havstrategiloven § 12

  1. § 12
    Miljøministeren offentliggør udkast til basisanalyserne, beskrivelserne af god miljøtilstand, fastsættelsen af miljømål og dertil knyttede indikatorer, overvågningsprogrammerne og indsatsprogrammerne. Ved offentliggørelsen oplyser ministeren om indsigelsesfristen, jf. stk. 3.
  2. Stk. 2.
    Samtidig med offentliggørelsen efter stk. 1 sendes udkastene til statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af udkastene.
  3. Stk. 3.
    Fristen for fremsættelse af indsigelser er 12 uger regnet fra datoen for offentliggørelsen.