Gymnasieloven § 18

 1. § 18
  For at fastholde elever i uddannelse skal skolen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning yde bistand til de elever, der har behov herfor.
 2. Stk. 2.
  Skolen skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.
 3. Stk. 3.
  Rektor skal mindst en gang pr. semester drøfte forhold vedrørende den enkelte klasse eller den enkelte elev med klassens lærere.
 4. Stk. 4.
  Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet, jf. stk. 1.