Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse § 20

  1. § 20
    Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der bevidst afgiver urigtige oplysninger eller svigagtigt fortier oplysninger til brug for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring efter denne lov.
  2. Stk. 2.
    Den, der undlader at justere en ansøgning efter § 12 a, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
  3. Stk. 3.
    Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.