Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse § 12 a

  1. § 12 a
    Den, der ansøger om godtgørelse og tilskud til befordring, er forpligtet til at justere ansøgningen, hvis forholdene ændrer sig.
  2. Stk. 2.
    Er et fuldmagtsforhold udløbet, falder pligten tilbage på uddannelsesdeltageren eller arbejdsgiveren, hvis denne betaler sædvanlig løn til deltageren under uddannelse, jf. § 12, stk. 1.