Godskørselsloven § 11

  1. § 11
    Et motorkøretøj eller vogntog, hvis tilladte totalvægt overstiger en af transportministeren fastsat vægtgrænse skal, såfremt det anvendes til firmakørsel, anmeldes til told- og skatteforvaltningen, medmindre brugeren har tilladelse i henhold til § 1, stk. 1. Transportministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler herom.
  2. Stk. 2.
    Beviset for anmeldelsen af det pågældende køretøj i henhold til stk. 1 skal medbringes under kørslen.