Gassikkerhedsloven § 11

  1. § 11
    Den, der driver et gasanlæg til distribution af gas, må ikke som betingelse for levering af gas til forbrugerne stille strengere sikkerhedskrav end dem, der følger af regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1.