Gasforsyningsloven § 7 d

 1. § 7 d
  Ejeren af en ejendom skal betale for levering af gas til et aftagenummer, der forsyner ejendommen eller dele heraf, i henhold til stk. 2-7. Betalingsforpligtelsen indtræder ikke, hvis ejeren selv eller en anden forbruger har indgået en aftale om levering af gas til aftagenummeret i medfør af § 7.
 2. Stk. 2.
  Opsiger en forbruger sin aftale om levering af gas med en gasleverandør, og er der ikke indgået en ny aftale om levering af gas til aftagenummeret, skal gasleverandøren uden ugrundet ophold sende en meddelelse herom til ejeren af den ejendom, der forsynes via aftagenummeret.
 3. Stk. 3.
  Meddelelsen efter stk. 2 skal indeholde en frist på mindst 5 hverdage til, at ejeren kan sørge for, at der indgås en ny aftale om levering af gas. Meddelelsen skal endvidere indeholde en aftale om levering af gas til aftagenummeret, og det skal fremgå, at ejeren bliver bundet af denne aftale, hvis der ikke inden udløbet af fristen er indgået en anden aftale om levering af gas fra det tidspunkt, hvor den opsagte aftale udløber. Meddelelsen skal herudover indeholde oplysning om det tidspunkt, hvorfra ejeren bliver bundet af den fremsendte aftale. Tidspunktet kan tidligst fastsættes til tidspunktet for udløbet af fristen på 5 hverdage, medmindre andet er aftalt.
 4. Stk. 4.
  Ejeren bliver dog ikke bundet af aftalen efter stk. 3, hvis forsyningen til aftagenummeret på ejerens anmodning er blevet afbrudt inden udløbet af fristen efter stk. 3. Hvis ejeren anmoder gasleverandøren om at afbryde gasforsyningen, skal gasleverandøren straks videresende anmodningen til distributionsselskabet.
 5. Stk. 5.
  Vilkårene for aftalen efter stk. 3, herunder prisen, skal svare til vilkårene for et gasprodukt, som gasleverandøren markedsfører. Ejeren skal til enhver tid kunne opsige denne aftale med højst 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
 6. Stk. 6.
  Ejeren skal betale for levering af gas til aftagenummeret til den pris, som er fastsat efter § 39 d, fra det tidspunkt, hvor den opsagte aftale udløber, og indtil der sker levering i henhold til aftalen indeholdt i meddelelsen efter stk. 2, i henhold til en anden aftale, eller indtil forsyningen er afbrudt.
 7. Stk. 7.
  Gasleverandøren kan ikke anmode distributionsselskabet om at afbryde forsyningen til aftagenummeret uden ejerens accept, medmindre gasleverandøren ikke har været i stand til at få kontakt til ejeren af den ejendom, der forsynes via aftagenummeret.