Gasforsyningsloven § 7 c

 1. § 7 c
  En gasleverandør skal på anmodning fra en husholdningsforbruger og mod betaling levere ethvert produkt, som gasleverandøren udbyder, til husholdningsforbrugeren, jf. dog stk. 2 og 5.
 2. Stk. 2.
  En gasleverandør kan kræve, at husholdningsforbrugeren stiller sikkerhed som vilkår for at indgå en aftale om levering af gas eller for at fortsætte leveringen af gas, hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos husholdningsforbrugeren. Sikkerhedens størrelse må ikke overstige gasleverandørens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling. Gasleverandøren kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden gasleverandøren påbegynder eller fortsætter leveringen af gas.
 3. Stk. 3.
  En gasleverandør kan ikke hæve aftalen om levering af gas til en husholdningsforbruger eller foranstalte afbrydelse af gasforsyningen på grund af manglende betaling for gas, som allerede er leveret.
 4. Stk. 4.
  En gasleverandør kan efter rimeligt varsel hæve aftalen om levering af gas til en husholdningsforbruger, såfremt gasleverandøren har krævet sikkerhedsstillelse efter stk. 2 og sikkerheden ikke er stillet inden for den frist, som gasleverandøren har fastsat. Leveringsaftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale, som sikrer den fremtidige betaling.
 5. Stk. 5.
  En husholdningsforbruger kan ikke kræve levering af gas fra en gasleverandør, der i medfør af stk. 4 har hævet sin aftale med husholdningsforbrugeren, før husholdningsforbrugeren har betalt det beløb, som husholdningsforbrugeren skylder, for gas, som er leveret.
 6. Stk. 6.
  En gasleverandør kan foranstalte afbrydelse af gasforsyningen til husholdningsforbrugeren, når gasleverandøren ophæver aftalen efter stk. 4. Forsyningen kan ikke afbrydes, hvis husholdningsforbrugeren modtager gas fra en anden gasleverandør.
 7. Stk. 7.
  Husholdningsforbrugeren afholder omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen efter stk. 6.
 8. Stk. 8.
  En gasleverandørs afvisning af at påtage sig leveringspligt over for en husholdningsforbruger kan indbringes for det private ankenævn på energiområdet, der er godkendt i medfør af kapitel 3 i forbrugerklageloven.
 9. Stk. 9.
  Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at gasleverandører overholder leveringspligten efter stk. 1-7.
 10. Stk. 10.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om forhold omfattet af stk. 2, 4 og 6, herunder nærmere krav til varsling og forsyningsafbrydelser.
 11. Stk. 11.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om undtagelser fra leveringspligten efter stk. 1.