Gasforsyningsloven § 61

 1. § 61
  Distributionsselskaber og forsyningsselskaber, som varetager aktiviteter, der efter nærværende lovs ikrafttræden kræver bevilling efter § 25, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, skal ved lovens ikrafttræden og efter Forsyningstilsynets nærmere bestemmelse udarbejde en opgørelse over kapitalforhold før nærværende lovs ikrafttræden. Selskaberne skal herefter udarbejde en åbningsbalance, der udformes efter retningslinjer fastsat af Forsyningstilsynet, og som vil skulle danne grundlag for den fremtidige prisfastsættelse efter bestemmelserne i denne lov. Opgørelsen og åbningsbalancen fremsendes til Forsyningstilsynet inden en af tilsynet fastsat frist.
 2. Stk. 2.
  Selskaberne nævnt i stk. 1 skal inden en af Forsyningstilsynet fastsat frist fremsende en redegørelse for, hvorledes størrelsen af aktiver og passiver er fastsat.
 3. Stk. 3.
  Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt de af selskaberne fremsendte opgørelser og åbningsbalancer efter stk. 1 kan godkendes.
 4. Stk. 4.
  Såfremt et selskab ikke har opfyldt sine forpligtelser efter stk. 1 og 2, inden for den af Forsyningstilsynet fastsatte frist, fastsætter tilsynet opgørelsen og åbningsbalancen.