Gasforsyningsloven § 52

  1. § 52
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om
    1. 1) adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler udstedt i henhold til loven træffes af klima-, energi- og forsyningsministeren eller af Forsyningstilsynet, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet,
    2. 2) at afgørelser truffet af en institution under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet eller af Forsyningstilsynet i henhold til en bemyndigelse efter § 54 ikke skal kunne indbringes for klima-, energi- og forsyningsministeren, og
    3. 3) betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.