Gasforsyningsloven § 54

  1. § 54
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bemyndige Forsyningstilsynet eller en under ministeriet oprettet institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.