Gasforsyningsloven § 47

 1. § 47
  Gasselskaber skal udarbejde årsrapport og lade denne revidere i henhold til årsregnskabsloven. Ved udarbejdelsen af årsrapporten skal gasselskabet uanset ejerforhold og juridisk status opfylde årsregnskabslovens krav til aktieselskaber, jf. § 7, stk. 1, nr. 2-4, i årsregnskabsloven. Årsrapporten skal være offentligt tilgængelig.
 2. Stk. 2.
  Gasselskaber skal i deres interne regnskabsføring med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning
  1. 1) føre separate regnskaber for hver af deres bevillingspligtige aktiviteter,
  2. 2) føre regnskaber, som kan være konsoliderede, over andre gasaktiviteter,
  3. 3) specificere indtægter fra ejerskab af transmissionssystemer og distributionssystemer og
  4. 4) i relevant omfang føre konsoliderede regnskaber over ikkegasrelaterede aktiviteter.
 3. Stk. 3.
  For de i stk. 2 nævnte aktiviteter skal gasselskaber føre regnskaber og lade disse revidere på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber.
 4. Stk. 4.
  Under den i stk. 1 omhandlede revision skal det især undersøges, om forpligtelsen til at undgå forskelsbehandling og krydssubsidiering, jf. stk. 2, overholdes.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om selskabernes regnskabsføring efter stk. 2 og 3.
 6. Stk. 6.
  Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder ikke for Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber.