Gasforsyningsloven § 41 c

  1. § 41 c
    Forsyningstilsynet kan til energireguleringsmyndigheder i lande omfattet af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, til Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder og til Europa-Kommissionen videregive oplysninger, som er omfattet af Forsyningstilsynets tavshedspligt efter forvaltningsloven, i det omfang det er nødvendigt for varetagelsen af Forsyningstilsynets, den modtagende energireguleringsmyndigheds, agenturets eller Europa-Kommissionens opgaver.
  2. Stk. 2.
    Ved videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal Forsyningstilsynet betinge videregivelsen af, at oplysningerne
    1. 1) er omfattet af en tavshedspligt hos modtageren, som svarer til den, Forsyningstilsynet er undergivet efter forvaltningsloven, og
    2. 2) kun kan videregives af modtageren med udtrykkeligt samtykke fra Forsyningstilsynet til det formål, som samtykket omfatter, og til personer, der er omfattet af en tavshedspligt, som svarer til den, Forsyningstilsynet er undergivet efter forvaltningsloven.