Gasforsyningsloven § 35 d

 1. § 35 d
  Enhver, der anmoder om pristillæg efter § 35 g, skal lade sig registrere hos klima-, energi- og forsyningsministeren og meddele nødvendige oplysninger af betydning for tildelingen af pristillægget til ministeren, jf. stk. 8. Oplysningerne indberettes til et register, som ministeren opretter.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren træffer afgørelse om retten til og størrelsen af pristillægget samt udbetaling m.v. heraf.
 3. Stk. 3.
  Biogas, hvortil der er ydet tilskud efter §§ 43 b, 43 c eller 43 d i lov om fremme af vedvarende energi, er ikke berettiget til støtte efter § 35 g i denne lov.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til og om den nødvendige dokumentation for at opnå pristillæg efter § 35 g. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan herudover fastsætte regler i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kriterier for bæredygtighed og om, at modtagelse af ydelserne er betinget af opfyldelsen af disse. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at krav til begrænsning, tilsyn og kontrol af udslip af drivhusgasser fra anlæg, der producerer, renser eller opgraderer biogas, skal overholdes som betingelse for at modtage pristillæg efter § 35 g.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at producenter af biogas skal indberette de måledata til ministeren, som er nødvendige for at foretage en korrekt beregning af tillæg efter § 35 g. Det kan fastsættes, at målingerne skal omfatte forhold vedrørende biogasproduktionen eller leveret biogas, og at ministeren kan beslutte, at målingerne skal udføres af det lokale distributionsselskab. Det kan fastsættes, at ministeren kan afslå at udbetale tillæg efter § 35 g, såfremt de nødvendige data ikke indberettes.
 6. Stk. 6.
  For så vidt angår tillæg, der ydes efter § 35 g, stk. 1 og 2, indberetter distributions- og transmissionsselskaber eller transmissionssystemejere og systemoperatører mængden af den opgraderede biogas, der leveres til det sammenkoblede system til klima-, energi- og forsyningsministeren. Omkostninger ved indberetningen og målingen skal afholdes af ejeren af opgraderingsanlægget.
 7. Stk. 7.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan, for så vidt angår tillæg, der ydes efter § 35 g, stk. 1, 1. pkt. fastsætte regler om, at omkostninger ved indberetning og måling af mængden af den rensede biogas, der leveres til et bygasnet, skal afholdes af tillægsmodtageren, og at målingen for tillægsmodtagerens regning skal attesteres af en uafhængig virksomhed eller ved akkrediteret certificering.
 8. Stk. 8.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om ansøgning og registrering efter stk. 1 og for installation, tilsyn og kontrol og teknisk måleudstyr. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om måling og indberetning.
 9. Stk. 9.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvordan omkostninger ved produktion og tilførsel af opgraderet biogas til det sammenkoblede system og af renset biogas til et bygasnet skal opgøres. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at enhver, der modtager pristillæg efter § 35 g, og producenter af biogas, der leverer biogas til modtagere af pristillæg efter § 35 g, skal meddele ministeren de oplysninger, der er nødvendige for at opgøre omkostningerne efter 1. pkt.
 10. Stk. 10.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om overdragelse af tilsagn om pristillæg, jf. § 35 i, herunder om ansøgning, dokumentationskrav, krav til anmeldelse og registrering samt betingelser og beregning af årsnorm, jf. § 35 h.