Gasforsyningsloven § 33

 1. § 33
  En bevilling eller tilladelse kan inddrages, hvis
  1. 1) bestemmelser, vilkår eller påbud efter denne lov eller regler udstedt i medfør af loven gentagne gange overtrædes,
  2. 2) der i et afgivet bud eller i en ansøgning om bevilling eller i en ansøgning om tilladelse i tilknytningen til det afgivne bud eller ansøgningen er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller
  3. 3) indehaveren af bevillingen eller tilladelsen tages under rekonstruktionsbehandling, indgiver konkursbegæring eller erklæres konkurs.
 2. Stk. 2.
  Hvis en overtrædelse som nævnt i stk. 1 kan afhjælpes, kan klima-, energi- og forsyningsministeren meddele indehaveren, at denne inden for en fastsat frist skal overholde sine forpligtelser efter bevillingen eller tilladelsen.
 3. Stk. 3.
  Beslutning efter stk. 1, nr. 1 og 2, træffes af retten og efter stk. 1, nr. 3, af klima-, energi- og forsyningsministeren.