Gasforsyningsloven § 2

 1. § 2
  Loven finder anvendelse på transmission, distribution og oplagring af gas, herunder brint, i systemet som nævnt i § 6, nr. 26, herunder håndtering af flydende gas (LNG) i systemet, og på gas fra vedvarende energikilder, der teknisk og sikkert injiceres og transporteres i systemet, jf. dog stk. 5 og 7.
 2. Stk. 2.
  Loven finder også anvendelse på visse forhold vedrørende handel med gas og visse kundeforhold. Loven finder endvidere anvendelse på opstrømsanlæg, klynger og visse forhold vedrørende bygasnet. Loven finder derudover også anvendelse på brint fra vedvarende energikilder, som ikke injiceres og transporteres i systemet, for så vidt angår oprindelsesgarantier efter § 36.
 3. Stk. 3.
  Loven gælder på land, søterritoriet, i den eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinentalsokkelområde.
 4. Stk. 4.
  Loven finder ikke anvendelse på transmissionssystemer på søterritoriet, i den eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinentalsokkelområde, der ikke har tilslutning til det danske gassystem.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at klynger, mindre anlæg og mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser.
 6. Stk. 6.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at transmissionsselskaber eller transmissionssystemejere og systemoperatører, hvis anlæg ikke har direkte indflydelse på det danske gasmarked, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser.
 7. Stk. 7.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at transmissionssystemer, der har tilslutning til det danske gassystem, helt eller delvis kan undtages fra lovens bestemmelser, når anlægget primært er etableret med henblik på transport af gas til andre lande.