Gasforsyningsloven § 10

 1. § 10
  Transmissions-, distributions-, lager- og LNG-virksomhed, herunder virksomhed i klynger, kan kun udøves efter bevilling, der kan gives til selskaber, som opfylder kravene i § 28, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Bevilling meddeles af klima-, energi- og forsyningsministeren for et nærmere afgrænset område eller for en klynge. Bevilling gives for mindst 20 år, dog ikke for klynger.
 3. Stk. 3.
  Virksomhed, der varetages af Energinet eller Energinets helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, udøves uden bevilling.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling til dækning af omkostningerne ved myndighedsbehandling forbundet med bevilling efter stk. 1, herunder ansøgning om overdragelse af bevilling.