Gammelførtidspensionloven § 5

  1. § 5
    Ret til fuld pension for personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, er betinget af, at bopælstiden udgør mindst ⅘ af årene fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.
  2. Stk. 2.
    Er betingelsen for fuld pension efter stk. 1 ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og ⅘ af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Den beregnede del af fuld pension nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedele af fuld pension.