Gødskningsloven § 36

 1. § 36
  Miljø- og fødevareministeren fører et register over oplysninger om gødningsleverancer fra virksomheder, herunder anlæg, og offentligt ejede virksomheder, der sælger, afgiver eller modtager gødning. Registeret benævnes Leverandørregister for gødningsleverancer.
 2. Stk. 2.
  Ministeren fastsætter regler om, at de virksomheder, herunder anlæg, og offentligt ejede virksomheder, der er omfattet af § 3, stk. 1, eller regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, skal indberette følgende til Leverandørregister for gødningsleverancer:
  1. 1) Hvortil der er afsat gødning.
  2. 2) Den afsatte gødningstype og -mængde.
  3. 3) Den totale mængde af kvælstof og fosfor i den afsatte gødning.
  4. 4) Den andel af den totale mængde af kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i den afsatte gødning.
  5. 5) Det fosforloft, der er tilknyttet den afsatte gødning, jf. lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
 3. Stk. 3.
  Indberetningen af kvælstofholdig gødning, jf. stk. 2, skal omfatte al gødning, der er solgt eller afgivet henholdsvis med og uden afgift, jf. lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at de anlæg, der er omfattet af § 3, stk. 2, eller regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3, skal indberette følgende til Leverandørregister for gødningsleverancer:
  1. 1) Hvorfra de modtager gødning.
  2. 2) Den modtagne gødningstype og -mængde.
  3. 3) Den totale mængde af kvælstof og fosfor i den modtagne gødning.
  4. 4) Den andel af den totale mængde af kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i den modtagne gødning.
  5. 5) Det fosforloft, der er tilknyttet den modtagne gødning, jf. lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan fastsætte regler om den form, som indberetninger til Leverandørregister for gødningsleverancer skal have.
 6. Stk. 6.
  Ministeren kan fastsætte regler om prøveudtagning, herunder at prøver skal udføres af akkrediterede laboratorier, analysemetoder, opbevaring af prøver og analyseresultater, indberetning af analyseresultater, opgørelse og indberetning af primo- og ultimolager og afvigelser ved bearbejdningsprocessen for de virksomheder, herunder anlæg, og offentligt ejede virksomheder, der er omfattet af § 3, stk. 1 og 2, eller regler fastsat i medfør af § 3, stk. 3.