Gødskningsloven § 34

 1. § 34
  Ophører en virksomhed før udløb af planperioden med at være registreret i Register for Gødningsregnskab, og overdrager virksomheden før udløb af planperioden sit samlede lager af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning eller bioaske, skal virksomheden opgøre lageret på overdragelsestidspunktet.
 2. Stk. 2.
  Oplysninger om opgørelsen af lageret, jf. stk. 1, gives skriftligt til den virksomhed, der overtager lageret.
 3. Stk. 3.
  Det overdragne lager henregnes til den virksomhed, der overtager lageret.
 4. Stk. 4.
  Gives skriftlig oplysning som nævnt i stk. 2 ikke, opgøres det overdragne lager til 0 kg kvælstof og fosfor.