Gældsinddrivelsesloven § 19

  1. § 19
    Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens §§ 4-7.