Gældsinddrivelsesloven § 16 b

  1. § 16 b
    Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, som forsætligt eller ved grov uagtsomhed
    1. 1) undlader at opfylde pligten efter § 16 a, stk. 1 eller 7,
    2. 2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger efter § 16 a, stk. 2 eller 3, eller
    3. 3) undlader at opfylde pligten efter § 16 a, stk. 4.