Gældsinddrivelsesloven § 16 a

 1. § 16 a
  En skyldner, der har gæld under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden på mindst 100 kr., og som fraflytter Danmark, har pligt til inden udrejsen at give restanceinddrivelsesmyndigheden oplysning om fraflytningen, jf. dog stk. 5.
 2. Stk. 2.
  Oplysningspligten efter stk. 1 omfatter skyldnerens
  1. 1) personnummer,
  2. 2) fulde navn eller adresseringsnavn,
  3. 3) hidtidige adresse og bopælskommune,
  4. 4) fremtidige adresse og bopælsland og
  5. 5) flyttedato.
 3. Stk. 3.
  Har en skyldner omfattet af stk. 1 ikke en fast bopæl i udlandet, gælder stk. 2, nr. 4, ikke. Skyldneren skal da i stedet oplyse en kontaktadresse, medmindre skyldneren er tilsluttet Digital Post.
 4. Stk. 4.
  Skyldneren har efter udrejsen pligt til at opdatere oplysningerne efter stk. 2 og 3, senest 14 dage efter at forholdene har ændret sig, jf. dog stk. 5.
 5. Stk. 5.
  Har restanceinddrivelsesmyndigheden over for skyldneren truffet afgørelse om eller med skyldneren indgået aftale om en afdragsordning for skyldnerens gæld under inddrivelse, gælder stk. 1 og 4 ikke, så længe afdragsordningen overholdes. Undlader skyldneren efter sin fraflytning fra Danmark at betale et afdrag, skal oplysningerne i stk. 2 og 3 gives eller opdateres af skyldneren senest 14 dage efter afdragets forfaldsdato.
 6. Stk. 6.
  Overstiger opholdets varighed i udlandet ikke 6 måneder, gælder stk. 1 ikke, hvis skyldneren er tilsluttet Digital Post.
 7. Stk. 7.
  Er den, der flytter, ikke selv i stand til at anmelde flytning, skal flytningen anmeldes af den, der er ansvarlig for den pågældende.
 8. Stk. 8.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om stk. 1-6.