Friplejeboligloven § 83 a

 1. § 83 a
  Giver budsummen ved salg på tvangsauktion dækning for mere end de fordringer, der er sikret med pant i ejendommen, og leverandørens eget kapitalindskud reguleret efter § 86, nr. 1, indbetales det overskydende beløb til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden dækker ikke et eventuelt underskud, som følge af at budsummen ikke giver dækning for beløbet nævnt i 1. pkt.
 2. Stk. 2.
  Fogedretten underretter Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om salg af en friplejeboligejendom på tvangsauktion. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet underretter herefter kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden om salget.
 3. Stk. 3.
  Ved tvangsauktionen ophører en eventuel løbende offentlig støtte, og ejendommen anses herefter som ustøttet.
 4. Stk. 4.
  § 67, stk. 1, og § 72, stk. 1, finder ikke anvendelse ved salg på tvangsauktion.
 5. Stk. 5.
  Stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse på friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte.