Friplejeboligloven § 65 b

  1. § 65 b
    Det påhviler ejeren af en friplejeboligejendom at sikre, at det af tingbogen fremgår, at ejendommen er omfattet af friplejeboligloven, og at der alene kan gives pant i ejendommen til sikkerhed for lån omfattet af § 65 a.
  2. Stk. 2.
    Ved anmeldelse til tinglysning af et pantebrev i en ejendom omfattet af friplejeboligloven skal dokumentet indeholde erklæring om, at pantet er stillet til sikkerhed for lån omfattet af § 65 a. Foreligger erklæring efter 1. pkt. ikke, fastsætter retten i overensstemmelse med reglerne i tinglysningsloven en frist til fremskaffelse af erklæring.
  3. Stk. 3.
    Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren nærmere regler om udformning af erklæringen efter stk. 2.