Frigørelsesloven § 3

 1. § 3
  Frigørelsesbeløb skal indbetales kontant til kommunalbestyrelsen eller afgøres ved udstedelse af pantebrev til samme, hvilket pantebrev afdrages over 20 år med lige store halvårlige afdrag og forrentes med 6 pct. p. a. af den til enhver tid værende restgæld.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan desuden yde et rente- og afdragsfrit lån til en forening som nævnt i § 2, stk. 2, til frigørelsen på vilkår af, at der for hvert enkelt medlem i foreningen på frigørelsestidspunktet beregnes en forholdsmæssig andel i frigørelsesbeløbet på grundlag af forholdet mellem de oprindelige medlemsindskud i ejendommen og af, at foreningen indfrier den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet ved medlemmets overdragelse af andelen.
 3. Stk. 3.
  Overtages andelen ved medlemmets død af en efterlevende ægtefælle eller en anden person, som ved dødsfaldet har haft fælles husstand med medlemmet i mindst 2 år, indfries den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet dog først, når den efterlevendes ret til andelen ophører. Sker der i forbindelse med separation eller skilsmisse helt eller delvis overdragelse af andelen til den ægtefælle, der bevarer retten til boligen, indfries den forholdsmæssige andel af frigørelsesbeløbet først, når denne ægtefælles ret til andelen ophører. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samliv, der har bestået i mindst 2 år før overdragelsen.
 4. Stk. 4.
  Udstedes der pantebrev som nævnt i stk. 1, eller ydes der et rente- og afdragsfrit lån som nævnt i stk. 2, kan tinglyste tilskudsbestemmelser ifølge deklaration eller vedtægter, jf. § 1, stk. 1, ikke kvitteres til aflysning, før hele frigørelsesbeløbet er betalt, medmindre beløbet sikres ved oprykkende tinglyst panteret i ejendommen inden for ejendomsværdien ifølge ejendommens seneste vurdering.
 5. Stk. 5.
  Er der i henhold til deklaration indbetalt overskud i anledning af salg af en ejendom, fragår dette i frigørelsesbeløbet. Er det indbetalte overskud større end frigørelsesbeløbet, udbetales den del af det overskydende beløb, der overstiger det oprindeligt ydede tilskud med tillæg af 25 pct., til sælgeren. Hidrører overskuddet fra flere overdragelser, fordeles beløbet mellem de tidligere ejere i forhold til størrelsen af de ved de pågældende afhændelser indbetalte overskud. Fremsættes begæring om frigørelse inden 1. juli 1966 udbetales den del af det overskydende beløb, der overstiger det oprindeligt ydede tilskud med tillæg af 25 pct., til sælgeren. Hidrører overskuddet fra flere overdragelser, fordeles beløbet mellem de tidligere ejere i forhold til størrelsen af de ved de pågældende afhændelser indbetalte overskud. Fremsættes begæring om frigørelse inden 1. juli 1966 udbetales den del af det overskydende beløb, der ligger under 125 pct. af det oprindeligt ydede tilskud, kontant til ejeren.
 6. Stk. 6.
  Stk. 5 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor et konstateret overskud henstår som et tilgodehavende for det offentlige med pant i ejendommen. Den nuværende ejers andel i det indbetalte overskud berigtiges ved nedskrivning af pantebrevets pålydende. De tidligere ejeres andel kan helt eller delvis berigtiges ved transport af det offentliges tilgodehavende.
 7. Stk. 7.
  En tidligere ejer kan kræve sin andel i overskuddet udbetalt i overensstemmelse med reglerne i stk. 5 og 6, selv om den nuværende ejer ikke har fremsat begæring om ejendommens frigørelse. Kan en tidligere ejer eller dennes ægtefælle eller livsarvinger ikke findes, tilfalder hans andel det offentlige, jfr. § 4.