Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

 1. § 1
  (Ophævet)
 1. § 2
  Virksomheder, der kan få tilbagebetalt afgift efter følgende love, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen få afgiften tilbagebetalt månedsvis:
  1. 1) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., dog bortset fra benzinafgift.
  2. 2) Lov om afgift af elektricitet.
  3. 3) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
  4. 4) Lov om afgift af naturgas og bygas m.v.
  5. 5) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.
 2. Stk. 2.
  Månedsvis tilbagebetaling efter stk. 1 kan kun gives til virksomheder, hvis samlede afgiftsbeløb efter de nævnte love udgør mindst 30.000 kr. årlig.
 3. Stk. 3.
  Der kan ikke ske månedsvis tilbagebetaling af beløb under 5.000 kr. men tilbagebetalingen kan omfatte flere måneder under ét.
 1. § 3
  Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om tilbagebetaling af afgift efter § 2. Ministeren fastsætter herunder regler i forbindelse med virksomheders indtræden i eller udtræden af ordningen.
 2. Stk. 2.
  Opkrævningslovens kapitel 5 finder anvendelse på tilbagebetaling efter § 2.
 3. Stk. 3.
  Såfremt en virksomhed har fået for meget tilbagebetalt efter § 2, afkræves virksomheden det overskydende beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.
 4. Stk. 4.
  §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på beløb efter stk. 3.
 5. Stk. 5.
  Tilbagebetaling efter § 2 kan kun ske, såfremt virksomheden for tidligere afgiftsperioder har opfyldt sine angivelses- og betalingsforpligtelser efter merværdiafgiftsloven.
 1. § 4
  For beløb, der tilbagebetales efter en af de i § 2 nævnte love, har told- og skatteforvaltningen kontrolbeføjelser som nævnt i merværdiafgiftslovens §§ 74-76.
 1. § 5
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med tilbagebetaling efter § 2.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget af opnå tilbagebetaling efter § 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 5. Stk. 5.
  Bestemmelserne §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder anvendelse for overtrædelser efter denne lov.
 1. § 5 a
  (Ophævet)
 1. § 5 b
  (Ophævet)
 1. § 6
  Loven træder i kraft den 1. december 1980.
 1. § 7
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.