Forvaltningsloven § 28

 1. § 28
  For videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) til en anden forvaltningsmyndighed gælder reglerne i § 5, stk. 1-3, §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 1, § 38 og § 40 i lov om behandling af personoplysninger, jf. denne lovs § 1, stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Oplysninger af fortrolig karakter, som ikke er omfattet af stk. 1, må kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når
  1. 1) den, oplysningen angår, udtrykkeligt har givet samtykke,
  2. 2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, eller
  3. 3) det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe.
 3. Stk. 3.
  Ved samtykke efter stk. 2, nr. 1, forstås enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den, oplysningen angår, indvilger i, at oplysningen videregives.
 4. Stk. 4.
  Et samtykke efter stk. 3 kan tilbagekaldes.
 5. Stk. 5.
  Lokale administrative organer, som ved lov er tillagt en selvstændig kompetence, anses som en selvstændig myndighed efter stk. 2.