Forvaltningsloven § 21

 1. § 21
  Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
  1. 1) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,
  2. 2) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, eller
  3. 3) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.