Forældreansvarsloven § 27

 1. § 27
  Har forældre fælles forældremyndighed, og er der risiko for, at den ene af dem vil bringe barnet ud af landet og derved foregribe en afgørelse om forældremyndigheden, kan social- og indenrigsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, midlertidigt tillægge den anden af forældrene forældremyndigheden alene.
 2. Stk. 2.
  En afgørelse efter stk. 1, hvorved en forælder får forældremyndigheden alene, gælder, indtil der foreligger en endelig aftale eller afgørelse om forældremyndigheden, som kan fuldbyrdes, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  En afgørelse efter stk. 1, hvorved en forælder får forældremyndigheden alene, bortfalder
  1. 1) 4 uger efter afgørelsen, medmindre anmodning om afgørelse om forældremyndigheden inden da er indgivet til Familieretshuset, jf. § 31,
  2. 2) hvis en sag omfattet af nr. 1 efter indgivelsen tilbagekaldes eller afvises, eller
  3. 3) hvis forældrene genoptager samlivet.