Forældreansvarsloven § 22

 1. § 22
  I særlige tilfælde kan der træffes bestemmelse om anden kontakt med barnet i form af telefonsamtaler, brevveksling, elektronisk post, fotografier el. lign.
 2. Stk. 2.
  Anmodning om anden kontakt kan indgives af
  1. 1) en forælder, som barnet ikke har bopæl hos, eller
  2. 2) barnets nærmeste pårørende, hvis betingelserne i § 20 for at få fastsat samvær er opfyldt.
 3. Stk. 3.
  § 21, stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse.