Folkeskoleloven § 41

 1. § 41
  Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:
  1. 1) Skolebestyrelsernes sammensætning.
  2. 2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.
  3. 3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
  4. 4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.
 2. Stk. 2.
  Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
 3. Stk. 3.
  I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.