Folkeskoleloven §§ 19b-19d

 1. § 19 b
  Undervisningen i 10. klasse omfatter en obligatorisk del, jf. § 19 c, og en valgfri del, jf. § 19 d. Ved undervisningsforløb, der er tilrettelagt som helårsforløb, udgør det mindste antal årlige undervisningstimer 840. Ved 10.-klasseforløb, der planlægges af kortere varighed end et år, reduceres timetallet for de obligatoriske fag, jf. § 19 c, stk. 2, tilbudsfag og andre undervisningsaktiviteter, jf. § 19 d, stk. 2-5, forholdsmæssigt.
 2. Stk. 2.
  Ved fastlæggelsen af undervisningstiden regnes 60 minutters undervisning lig med 1 undervisningstime.
 3. Stk. 3.
  § 16 c finder anvendelse på undervisningen i 10. klasse.
 1. § 19 c
  Den obligatoriske del af 10. klasse omfatter obligatoriske fag, brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, en selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan, herunder vejledning.
 2. Stk. 2.
  Der skal undervises i fagene dansk, matematik og engelsk i et omfang svarende til i alt 420 årlige timer.
 3. Stk. 3.
  Der skal tilbydes yderligere målrettet læseundervisning til elever med læsevanskeligheder.
 4. Stk. 4.
  Eleverne skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
 5. Stk. 5.
  Eleverne skal udføre en selvvalgt opgave, der bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om den selvvalgte opgave.
 6. Stk. 6.
  Eleverne modtager vejledning og skal udfærdige en uddannelsesplan, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
 1. § 19 d
  Den valgfrie del af 10. klasse omfatter tilbudsfag, andre undervisningsaktiviteter og brobygning til ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
 2. Stk. 2.
  Eleverne i 10. klasse skal tilbydes undervisning i følgende tilbudsfag:
 3. Stk. 3.
  Tilbud efter stk. 2, nr. 4 og 5, skal kun gives til elever, som har modtaget undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse efter § 5, stk. 2, nr. 1, litra e. Skolens leder kan tilbyde elever, der har fulgt undervisningen i de prøveforberedende valgfag tysk eller fransk i 7.-9. klasse, at deltage i tilbudsfagsundervisningen i 10. klasse.
 4. Stk. 4.
  Eleverne skal tilbydes undervisning i mindst tre af følgende fag:
  1. 1) Idræt.
  2. 2) Samfundsfag.
  3. 3) Kristendomskundskab/religion.
  4. 4) Naturfag.
  5. 5) Metal/motorværksted.
  6. 6) Byggeværksted.
  7. 7) Teknologiværksted.
  8. 8) Serviceværksted.
  9. 9) Produktudvikling og formgivning.
  10. 10) Iværksætter.
  11. 11) Sundhed og sociale forhold.
  12. 12) Teknologi og kommunikation.
 5. Stk. 5.
  Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre undervisningsaktiviteter. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes mål og læseplaner for denne undervisning.
 6. Stk. 6.
  Eleverne skal tilbydes brobygning til ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
 7. Stk. 7.
  Eleverne skal tilbydes valgfrie elementer, jf. stk. 2-6, i et omfang, der mindst svarer til 399 årlige timer, når der planlægges i helårsforløb. Eleverne skal vælge elementer, der mindst svarer til 399 årlige undervisningstimer, når der planlægges i helårsforløb.
 8. Stk. 8.
  Afgørelse om valg af fag og om brobygning, jf. stk. 6, træffes af eleven efter samråd med forældrene, jf. § 54, og elevens lærere, eventuelt med inddragelse af den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år.