Folkeskoleloven § 13 b

 1. § 13 b
  Som led i den løbende evaluering, jf. § 13, stk. 2, skal der for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå.
 2. Stk. 2.
  En elevplan skal for elever i børnehaveklassen indeholde de i stk. 1 nævnte oplysninger i forhold til kompetencemålet for dette klassetrin.
 3. Stk. 3.
  En elevplan skal på 1.-8. klassetrin indeholde de i stk. 1 nævnte oplysninger i følgende fag på følgende klassetrin:
  1. 1) Dansk på 1.-8. klassetrin.
  2. 2) Matematik på 1.-8. klassetrin.
  3. 3) Engelsk på 3.-8. klassetrin.
  4. 4) Historie på 4., 6. og 8. klassetrin.
  5. 5) Kristendomskundskab på 3., 6. og 8. klassetrin.
  6. 6) Natur/teknologi på 4. og 6. klassetrin.
  7. 7) Samfundsfag på 8. klassetrin.
  8. 8) Geografi på 8. klassetrin.
  9. 9) Biologi på 8. klassetrin.
  10. 10) Fysik/kemi på 8. klassetrin.
  11. 11) Idræt på 2., 5. og 8. klassetrin.
  12. 12) Musik på 2. og 6. klassetrin.
  13. 13) Billedkunst på 5. klassetrin.
  14. 14) Håndværk og design samt madkundskab på et af de klassetrin, som fagene tilbydes på.
  15. 15) Tysk eller fransk på 6. og 8. klassetrin.
  16. 16) Valgfag, jf. § 9, stk. 1, på et af de klassetrin, som faget tilbydes på.
 4. Stk. 4.
  Elevplanen skal for hver elev på 8. og 9. klassetrin indeholde oplysninger til brug for vurderingen af elevens uddannelsesparathed, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Elevplanen skal indeholde oplysninger om:
  1. 1) Hvilken ungdomsuddannelse eleven påtænker at søge efter 9. eller 10. klasse.
  2. 2) En vurdering af, om eleven har de nødvendige sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
  3. 3) Den besluttede indsats, der skal iværksættes over for elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate i 8. klasse eller senere.
 5. Stk. 5.
  Elevplaner skal være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens forældre digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Forældre skal endvidere efter anmodning modtage en udskrift af den digitale elevplan.
 6. Stk. 6.
  Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om elevplaner, herunder om anvendelse af digitale løsninger.