Folkeskoleloven § 13 a

 1. § 13 a
  Børne- og undervisningsministeren udarbejder obligatoriske test, der skal anvendes som led i den løbende evaluering af eleven, jf. § 13, stk. 2, og øvrige test.
 2. Stk. 2.
  Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om obligatoriske og øvrige test efter stk. 1, herunder regler om, i hvilke fag og på hvilke klassetrin de obligatoriske test skal afholdes, afviklingen af testene og gennemførelse af testene på særlige vilkår for elever med særlige behov og om, at visse elever kan fritages for at aflægge testene. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om frivillig anvendelse af testene.
 3. Stk. 3.
  Børne- og undervisningsministeren kan, før en test tages i brug og ved udskiftning af opgaver, som indgår i en test, udpege grupper af elever til afprøvning af testenes relevans og pålidelighed.
 4. Stk. 4.
  Børne- og undervisningsministeren offentliggør på baggrund af de afholdte test, jf. stk. 1, hvert år landsresultaterne.
 5. Stk. 5.
  Kommunalbestyrelsen og skolelederen får oplyst den enkelte skoles testresultater set i forhold til det samlede landsresultat. Heri skal indgå en vurdering af skolens testresultater set i forhold til elevernes sociale baggrund.