Folkeoplysningsloven § 43

 1. § 43
  Deltagelse i virksomhed efter denne lov er ikke betinget af bopæl i den kommune, i hvilken virksomheden finder sted.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning, studiekredse og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer efter kapitel 4 fra deltagerens hjemstedskommune. Hjemstedskommunen er den kommune, hvor den pågældende er tilmeldt folkeregistret ved begyndelsen af undervisningen, studiekredsen og aktiviteten tilrettelagt som fleksibel tilrettelæggelsesform.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling fra en anden kommune for udgifterne til undervisning, studiekredse og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer efter kapitel 4 for personer, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, men som ved beregning af kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner indgår i folketallet i den anden kommune.
 4. Stk. 4.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning, studiekredse og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer efter kapitel 4, herunder regler om opkrævning. Kulturministeren fastsætter endvidere nærmere regler om mellemkommunal udligning.
 5. Stk. 5.
  En forening, som modtager tilskud efter kapitel 4, bortset fra § 8, stk. 3, skal oplyse navn og adresse samt fødselsdato og år til kommunalbestyrelsen på de deltagere, der indgår i tilskudsberegningen. En forening skal desuden for deltagere, der har hjemsted i anden kommune, og som deltager i undervisning, studiekredse og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, oplyse personnummer, når deltagerne indgår i tilskudsberegningen. Foreningen skal gøre deltagerne opmærksom på, at personnummeret vil blive videregivet til kommunalbestyrelsen.
 6. Stk. 6.
  Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der ikke har dansk personnummer, kan indgå i tilskudsberegningen, jf. stk. 5, 2. pkt.