Folkeoplysningsloven § 4

 1. § 4
  En folkeoplysende forening er
  1. 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kap. 4, eller
  2. 2) en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kap. 5.
 2. Stk. 2.
  En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 1, skal
  1. 1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,
  2. 2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,
  3. 3) have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen,
  4. 4) give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen,
  5. 5) have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle, jf. § 7, stk. 4,
  6. 6) være hjemmehørende i tilskudskommunen og
  7. 7) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
 3. Stk. 3.
  En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 2, skal
  1. 1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,
  2. 2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,
  3. 3) have en bestyrelse,
  4. 4) være demokratisk opbygget,
  5. 5) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,
  6. 6) som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, jf. § 14, stk. 3,
  7. 7) være hjemmehørende i tilskudskommunen og
  8. 8) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
 4. Stk. 4.
  Folkeoplysende foreninger efter stk. 1 skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, og personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, eller personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.
 5. Stk. 5.
  Kulturministeren fastsætter nærmere regler om den i stk. 4 nævnte erklæring.