Folkeoplysningsloven § 29

 1. § 29
  Foreninger aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4, 5 og 7, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomhed efter kapitel 4 og 5. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
 2. Stk. 2.
  Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen offentliggør de regnskaber, som foreningen aflægger efter stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen fastlægger regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen.
 5. Stk. 5.
  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om formkrav til regnskabsaflæggelse og revision af regnskaberne.
 6. Stk. 6.
  Kulturministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision m.v., herunder om digital aflæggelse af regnskaber.