Ferieloven § 40

  1. § 40
    Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution.
  2. Stk. 2.
    Fondens midler består af renter og andet afkast af kapitalen samt beløb, som i medfør af loven tilfalder fonden.
  3. Stk. 3.
    Fondens midler anvendes til ferieformål til lønmodtagere, herunder særlig gennem støtte til institutioner eller organisationer, der tilvejebringer feriemuligheder for lønmodtagere. Arbejdsmarkedets Feriefond skal i videst muligt omfang imødekomme ansøgninger til ferieformål for vanskeligt stillede familier og børn.
  4. Stk. 4.
    Beskæftigelsesministeren udpeger fondens bestyrelse, herunder formanden. Bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen.
  5. Stk. 5.
    Den kapital, som fonden rådede over pr. 1. juli 1974, skal forblive urørt. Beskæftigelsesministeren kan dog under særlige omstændigheder godkende, at Arbejdsmarkedets Feriefond bruger denne kapital til opfyldelse af fondens formål, jf. stk. 3, og til opfyldelse af fondens lovmæssige forpligtelser.
  6. Stk. 6.
    Fondens regnskab skal revideres af mindst to revisorer, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret revisor. Bestyrelsen udnævner revisorerne for 3 år ad gangen, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.
  7. Stk. 7.
    Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af bestyrelsen til beskæftigelsesministeren.
  8. Stk. 8.
    Beskæftigelsesministeren fastsætter vedtægter for fonden.