Fødevareloven § 19 b

 1. § 19 b
  Med henblik på at forebygge yderligere krænkelser kan retten efter påstand ved dom bl.a. bestemme, at et produkt, der krænker en intellektuel ejendomsrettighed i henhold til denne lov, skal
  1. 1) tilbagekaldes fra handelen,
  2. 2) endeligt fjernes fra handelen,
  3. 3) tilintetgøres,
  4. 4) udleveres til den forurettede eller
  5. 5) ændres på nærmere angiven måde.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på materialer, redskaber el.lign., der primært har været anvendt til ulovlig fremstilling af de krænkende varer.
 3. Stk. 3.
  Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.
 4. Stk. 4.
  Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage hensyn til forholdet mellem krænkelsens omfang, de beordrede foranstaltninger og tredjemands interesser.