Færdselsloven § 91

  1. § 91
    Politiet træffer med samtykke fra vedkommende vejmyndighed bestemmelse om udlægning af hovedveje. Tilsvarende gælder med hensyn til motortrafikveje.
  2. Stk. 2.
    Såfremt der opstår uenighed mellem politi og vejmyndighed, afgøres sagen af transport-, bygnings- og boligministeren. Afgørelser efter stk. 1 kan påklages til transport-, bygnings- og boligministeren.