Færdselsloven § 59

  1. § 59
    Kørekort udstedes med en gyldighedstid på 15 år.
  2. Stk. 2.
    Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte en kortere gyldighedstid for kørekort til de motorkøretøjer, der er nævnt i § 57, stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan endvidere bestemme, at et kørekort, når forholdene taler derfor, skal gælde i kortere tidsrum end fastsat i stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Kørekortet kan fornys, såfremt den pågældende stadig opfylder betingelserne. Politiet bestemmer, om der skal aflægges ny prøve. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om aflæggelse af ny prøve.