Færdselsloven § 5

 1. § 5
  Trafikanter, der skal passere jernbaneoverkørsel, skal udvise særlig forsigtighed. Færdsel over jernbaneoverkørsel må ikke finde sted, når det kan ses eller høres, at tog nærmer sig. Kørende skal afpasse hastigheden således, at standsning om nødvendigt kan ske før sporene. Når sporene passeres, skal dette ske uden unødigt ophold.
 2. Stk. 2.
  Trafikanter må ikke passere jernbaneoverkørsel, når:
  1. 1) pligt til standsning er tilkendegivet ved signalanlæg,
  2. 2) bomme er lukkede, eller medens bomme lukkes eller åbnes, eller
  3. 3) jernbanens personale tilkendegiver, at tog nærmer sig.
 3. Stk. 3.
  Standsning skal ske i betryggende afstand fra sporene og før signal eller bom.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1-3 gælder også for passage af andre overkørsler samt for kørsel på eller over spor, der ligger i vej, havne-
 5. Stk. 5.
  Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal iagttages ved passage af jernbaneoverkørsler med:
  1. 1) transporter, der er særligt langsomme eller tunge,
  2. 2) transporter, der overskrider de almindelige bestemmelser for bredde, længde eller højde, der er fastsat i medfør af § 84, eller
  3. 3) dyr, der trækkes eller drives.