Færdselsloven § 120 a

 1. § 120 a
  Politiet kan tilbageholde køretøjer i tilfælde af overtrædelse af
  1. 1) forskrifter udstedt i medfør af § 68 om hastighedsbegrænseres funktion,
  2. 2) forskrifter om køretøjers største tilladte totalvægt udstedt i medfør af § 85,
  3. 3) forskrifter om køre- og hviletid udstedt i medfør af § 86 a,
  4. 4) Det Europæiske Fællesskabs forordning om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (køre- og hviletidsbestemmelser inden for vejtransport),
  5. 5) Den Europæiske Unions forordning om takografer inden for vejtransport,
  6. 6) den europæiske overenskomst om arbejde, der udføres af det kørende personale i international vejtransport (AETR-overenskomsten), eller
  7. 7) § 67, stk. 2 og 4, ved at have foretaget ulovlige konstruktive ændringer af et motordrevet køretøjs motor eller forureningsbegrænsende udstyr, der har betydning for det motordrevne køretøjs udledning af luftforurenende stoffer.
 2. Stk. 2.
  Med hensyn til iværksættelse af tilbageholdelsen efter stk. 1 finder retsplejelovens bestemmelser om beslaglæggelse med henblik på konfiskation tilsvarende anvendelse. Tilbageholdelse kan ske, indtil køretøjet eller forholdene i øvrigt er bragt i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte bestemmelser.