EUX-loven § 7

  1. § 7
    For undervisning på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, gælder lov om erhvervsuddannelser.
  2. Stk. 2.
    §§ 55-57 om lærerkvalifikationer, § 58 om institutionens leders pædagogiske opgaver og ansvar og §§ 70-72 om tilsyn, kvalitetssystem og klage i lov om de gymnasiale uddannelser gælder tilsvarende for den undervisning, der er nævnt i stk. 1, bortset fra for grundfag fra erhvervsuddannelsen. Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om, at lærere med en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD 2. del), som har undervisningskompetence til erhvervsuddannelse, men ikke opfylder kravene til lærerkvalifikationer i §§ 55-57 i lov om de gymnasiale uddannelser, med nærmere fastlagt fagdidaktisk supplering kan opnå undervisningskompetence i eux-forløb i relevante gymnasiale merkantile fag.
  3. Stk. 3.
    Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om prøver og eksamen for den undervisning, der er nævnt i stk. 1, herunder om udstedelse af bevis for opnået studiekompetence, jf. § 3 a, og eux-bevis. Børne- og undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.