Europa-Parlamentsvalgloven § 42

 1. § 42
  Hvervet som medlem af Europa-Parlamentet er uforeneligt med hvervet som
  1. 1) medlem af regeringen,
  2. 2) medlem af Folketinget,
  3. 3) medlem af Europa-Kommissionen,
  4. 4) dommer, generaladvokat eller justitssekretær ved De Europæiske Fællesskabers Domstol eller Ret i Første Instans,
  5. 5) medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion,
  6. 6) medlem af Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber,
  7. 7) De Europæiske Fællesskabers Ombudsmand,
  8. 8) medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg under Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab,
  9. 9) medlem af udvalg eller organer, som er oprettet i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab med henblik på at administrere Fællesskabernes pengemidler eller udføre vedvarende direkte forvaltning,
  10. 10) medlem af Den Europæiske Investeringsbanks bestyrelse eller direktion eller ansat i denne og
  11. 11) tjenestemand eller anden ansat i aktiv tjeneste i De Europæiske Fællesskabers institutioner eller dertil knyttede organer eller organisationer eller i Den Europæiske Centralbank.
 2. Stk. 2.
  Et medlem, der på grund af et hverv efter stk. 1 er udtrådt af Europa-Parlamentet, kan efter hvervets ophør blive opført på den pågældende stedfortræderliste i rækkefølge efter sit stemmetal.