Europa-Parlamentsvalgloven § 11 b

 1. § 11 b
  Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om
  1. 1) udformning af den digitale løsning, som social- og indenrigsministeren stiller til rådighed efter § 11, stk. 6, 1. pkt.,
  2. 2) identifikation af vælgeren ved afgivelse af en støttetilkendegivelse og en vælgererklæring,
  3. 3) kontrol af, at betingelserne i § 11, stk. 8-10, for afgivelse af en gyldig vælgererklæring er opfyldt, herunder indhentning af oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) og Udenrigsministeriets protokol til brug for denne kontrol,
  4. 4) udformning, håndtering, behandling, kontrol, opbevaring, tilbagetrækning, sletning og tilintetgørelse af støttetilkendegivelser og vælgererklæringer, der afgives gennem den digitale løsning efter § 11, stk. 6, og som afgives på en papirformular efter § 11, stk. 7, 1., 2. eller 3. pkt.,
  5. 5) offentliggørelse af andre oplysninger om et partis indsamling af vælgererklæringer end dem, der er angivet i § 11, stk. 14,
  6. 6) midlertidig suspension af den digitale løsning, som social- og indenrigsministeren stiller til rådighed efter § 11, stk. 6, 1. pkt., eller af proceduren for afgivelse af vælgererklæring på en papirformular efter § 11, stk. 7, 1., 2. eller 3. pkt., hvis afgørende hensyn taler for en sådan suspension, og fremgangsmåden herfor og
  7. 7) midlertidig iværksættelse af en anden fremgangsmåde for indsamling af vælgererklæringer i de tilfælde, der er nævnt i nr. 6, og indholdet af en sådan fremgangsmåde.