Lov om erhvervsdrivende fonde § 72

  1. § 72
    Ændringer vedrørende revisor skal registreres eller anmeldes til registrering, jf. § 12, stk. 1.
  2. Stk. 2.
    En revisor kan afsættes af den, der har udpeget revisoren, eller af fondsmyndigheden. En revisor kan kun afsættes før hvervets udløb, hvis et begrundet forhold giver anledning hertil.
  3. Stk. 3.
    Fratræder revisor, eller ophører revisionen på anden måde, inden revisors hverv udløber, eller skyldes revisorskiftet uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og revisor, skal revisor straks meddele dette til fondsmyndigheden. Meddelelsen skal vedlægges en fyldestgørende forklaring på årsagen til hvervets ophør.